Relaties vanuit het hart

Relaties vanuit het hart

Om vanuit een dieper bewustzijn te kunnen leven, moeten er veel oude negatieve patronen worden opgeruimd. Ze komen langzaam aan de oppervlakte drijven. Letterlijk schijnt het licht op deze, vaak uit angst voortkomende, donkere patronen. Patronen van schuld, schaamte, minderwaardigheidsgevoelens, agressie, slachtofferschap. Er is geen ontkomen aan, de frequentie op aarde wordt verhoogd, en dat betekent dat de hoge trillingen de lage trilling transformeert . Dat is wat er in de energie gebeurt. Hierdoor wordt alles dat uit balans is verlicht, en onder de loep genomen. En zoals dat met veel dingen ook het geval is, geeft dat eerst chaos, veel chaos. Ik vergelijk het wel een met homeopathische medicijnen, na gebruik wil vaak de kwaal eventjes verergeren, zelfs zo dat je denkt, ik stop ermee, dit helpt mij niet.

En in die chaos worden we op dit moment op een indrukwekkende manier gewezen op hoezeer we als mensheid uit balans zijn geraakt. En in die chaos is men ook niet altijd meer in staat, om elkaar in deze verwarring te ondersteunen. Doordat we nog steeds vasthouden aan oude patronen, oude oplossingen voor problemen, die gebaseerd zijn op een oude manier van denken.

Ook de bestaande rolverdeling tussen de mannen en vrouwen dient ons niet meer. Wij zijn ten opzichte van elkaar uit balans geraakt. En we krijgen dat meer dan ooit bevestigd, met vele scheidingen en relatiecrisissen als gevolg. En dan hebben we het nog niet eens over het effect op allerlei instituties om ons heen. We schatten de mannelijke en vrouwelijke energie niet op zijn eigen universele waarde en denken bijna onbewust nog steeds in termen van strijd, superieur en inferieur.

We zijn de nazaten, op zowel fysiek als niet fysiek niveau, van samenlevingsvormen waarin vele duizenden jaren lang overwegend de mannelijke aspecten de overhand hebben gekregen. Zowel bij mannen als bij vrouwen. Dat dragen we in ons DNA mee, zowel op fysiek als op ons ziel-DNA. En aangezien we in meerdere levens zowel man als vrouw zijn geweest, hebben we beide aspecten van macht en onderdrukking in alle hevigheid ervaren, en dragen we dat nog bij ons.

In de wereld waarin we nu leven zie je hoe sterk de mannelijke aspecten, ook in vrouwen zelf, nog werkzaam zijn. Hoe belangrijk is het bijvoorbeeld dat je geslaagd en succesvol bent in het leven. Je aanzien hebt in de buitenwereld. Hoeveel status geeft het je, op welke manier voedt het allemaal je persoonlijkheid, en welk zelfgevoel ontleen je eraan? Welke pijn mag je niet voelen wanneer je je van binnen heel anders voelt, maar je toch maar door blijft gaan? Het is belangrijk om daar zicht op te krijgen, omdat de naar buitengerichte mannelijke energie, bij verstoring, ook ons intuïtieve deel versluierd. Dat deel van ons Zelf dat het dichtst bij onze oorspronkelijke kern ligt. Daar waar alle antwoorden op onze levensvraagstukken liggen opgeslagen. Door deze versluiering zijn wij vergeten wie we werkelijk zijn, zijn we het contact met ons zelf kwijtgeraakt en dus ook met de ander.

Mannelijke energie is een naar buiten gericht, het is een energie die zich vertaalt in daadkracht, individualiteit, jezelf ontwikkelen, onderscheiden, meer ik-gericht. Meer het vermogen om afstand te nemen en te schouwen. Kortom, je zou kunnen zeggen kwaliteiten die gericht zijn om je in de buitenwereld te manifesteren. Dit vraagt over het algemeen kracht en durf, een avontuur aan durven gaan. Het is de beweging die van binnen naar buiten toe gaat.

De vrouwelijke energie is een naar binnen gerichte energie, heeft een verbindend karakter tussen mensen onderling, naar de natuur en de aarde, de vrouwelijke energie karakteriseert zich ook in zorgzaamheid en creativiteit. Beide bewegingen zien wij in onszelf terug.

In welke scheppingsvorm dan ook, de mannelijke en vrouwelijke energie is volstrekt gelijkwaardig aan elkaar. Aanvullend en aanwezig. Maar daar ligt tegelijk ook onze uitdaging, vooral in relaties. Hoewel ze aanvullend zijn, zijn ze ook tegengesteld aan elkaar. Het verbinden van deze tegengestelde bewegingen vraagt omhulling, inzicht, liefde en wijsheid.

Vanuit het universele gezichtspunt worden we uitgenodigd om het mannelijke en vrouwelijke aspect in ons, in overeenstemming met elkaar te laten komen. Dat is op zich al een uitdaging omdat energie altijd verandert en geen moment hetzelfde blijft. Dus het is een kwetsbaar evenwicht. Krijgt het mannelijke of vrouwelijke aspect meer de overhand dan heeft dat automatisch effect op allerlei andere processen. Want de essentie van ons universum is dat alles met elkaar samenhangt, dus is er één onderdeel uit balans dan heeft dat automatisch effect op andere universele principes. Het klassieke domino effect.

Eckhart Tolle heeft ooit gezegd: ”Als het evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke energieën op deze planeet niet zo was verstoord, zou de groei van het ego (persoonlijkheid) enorm gekortwiekt zijn. We zouden de natuur niet de oorlog hebben verklaard en we zouden niet zo volkomen van ons Zijn vervreemd zijn geraakt.”

De verandering in het bewustzijn dat wij op dit moment op aarde mee maken, heeft ook met dit evenwicht te maken. Het is belangrijk dat wij ons van bewust worden van dit verloren evenwicht. En aangezien bewustzijnsverandering eerst in onszelf moet plaatsvinden, zijn wij ook de eerst aangewezene om dit nu in het leven van alledag te herkennen en vorm te geven.

Dat wij weer de waardering geven aan alle oorspronkelijke mannelijke en vrouwelijke elementen waar onze samenleving zo naar snakt. Het vraagt om de ultieme samenwerking tussen de mannelijke en de vrouwelijk energie. Wanneer zowel de mannelijke als vrouwelijke aspecten met het hart verbonden zijn, dan pas kan men in harmonie samenleven en samenwerken, en mooie dingen creëren. En deze verbondenheid is meer dan nodig in de wereld waarin wij nu leven.

Nu we in een veranderend bewustzijn zijn belandt, voor sommige voelbaar en voor sommige nog niet. Zie je dat relaties steeds meer gebaseerd zijn op zielsverwantschap. Steeds minder worden de relaties nu gekenmerkt door biologische of sociale aspecten. Mensen zijn op zoek naar een diepe verbintenis binnen hun relaties, niet meer per definitie de oude man-vrouw verhoudingen. Voor alle relaties geldt dat er een verlangen aan ten grondslag ligt, om oude pijn achter ons te laten, soms ligt die in de vrouwelijke energie opgesloten en soms in de mannelijke. Relaties bieden je vaak de mogelijkheid om op een dieper niveau je pijn, verdriet, gebrek aan erkenning, eenzaamheid, schuld en schaamte te helen. Welke relatie vorm dan ook, ze zullen bij heling een onmiddellijk invloed hebben op ons collectieve bewustzijnsveld.

 

Geen reactie's

Geef een reactie